Tervetuloa

Yleistä

Kalastuslain (379/2015) mukaan kalastusalueet on korvattu kalatalousalueilla. Kalastusalueiden toimivalta ja kalastuslain mukaisten tehtävien hoito on päättynyt 31.12.2018. Kalastusaluetta koskevat oikeudet, sopimukset, sitoumukset ja velvoitteet ovat siirtyneet kalatalousalueelle. Airisto-Velkuan kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous pidettiin Turussa 4.2.2019. Siirtymäkauden tehtäviä on hoitanut selvitysmies Timo Saarinen.

Kalastusalueesta kalatalousalueeksi

Kalatalousalueen ylimääräisessä yleiskokouksessa 27.5.2019 todettiin kalastusalueen lakkaaminen, koska laki, johon kalastusalueen olemassaolo on perustunut, on kumottu, ja koska uuden lain mukaan kaikki oikeudet ja velvollisuudet ovat jo 1.1. 2019 siirtyneet pois. Kalatalousalueen kokouksessa tehtiin nimenomainen lakkauttamispäätös.  Alueen rajoihin ei tullut muutoksia.

Kalastuslain 24 § mukaan kalatalousalueen tehtävät ovat:

1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;

2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta;

3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;

4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen;

5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen;

6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin;

7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;

8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille;

9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat tehtävät.

Airisto-Velkuan kalatalousalueen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2019 on huomioitu edellämainittujen lakisääteiset tehtävät:

1. Kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu

Vahvistetut valtakunnalliset kalavarojen hoitosuunnitelmat ja tutkimustieto otetaan huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelmaa laadittaessa. Kalavarojen käyttö ja hoito järjestetään parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen. Suunnittelu ja kehittäminen on jatkuvaa.

2. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laatiminen aloitetaan nopealla aikataululla. Kaikkien kalavesien käyttäjäryhmien edustajat kutsutaan mukaan käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelevaan työryhmään.

3. Kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus

Kalatalousalueen verkkosivuja sekä Facebook –sivuja päivitetään aktiivisesti kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvillä tiedotteilla ja uutisilla. Lisäksi tiedossa olevien kalatalousalueen jäsenten sähköposteihin toimitetaan säännöllisesti ajankohtaisia tiedotteita.

4. Kalastuksenvalvonnan järjestäminen

Kalatalousalueen sääntöjen mukaan kalastuksenvalvontaan liittyvien tehtävien hoidon järjestäminen on hallituksen tehtävä. Kalastuksenvalvojaksi nimettävien henkilöiden tulee olla oikeustoimikelpoisia, rehellisiä, luotettavia sekä tehtävään sopivia. ELY:n järjestämä kalastuksenvalvojan koe tulee olla suoritettu hyväksyttävällä tuloksella. Kalastuksenvalvontaa järjestetään resurssien mukaisesti.

5. Kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen

Merialueen kaupallisen kalastuksen saalisilmoituksiin sovelletaan Euroopan unionin lainsäädännössä ja sen toimeenpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä olevia säännöksiä ilmoitusvelvollisuudesta. Saalisilmoitukset jätetään ELY-keskukselle ja näihin rekistereihin ei ole kalatalousalueella pääsyä. Vapaa-ajankalastajista pyritään löytämään motivoituneita henkilöitä pitämään ja toimittamaan saalispäiväkirjaa. Aloitetaan rekrytoimalla siianonkijoita saaliskirjanpitoon kalastuksenvalvonnan yhteydessä.

6. Kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin

Kalatalousalueella on Airiston yhtenäislupa-alue vetouisteluun sekä siianonginnan yhtenäislupa-alue. Näiden laajentaminen on mahdollista vesialueen omistajien suostumuksella. Kaupallisen kalastuksen tarpeisiin yhtenäislupa-alueen perustaminen ei ole Airisto-Velkuan kalatalousalueella tarkoituksenmukaista.

7. Vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät

Tehtävien siirto on mahdollista resurssit huomioiden. Esimerkkeinä kalastuksenvalvonta, pyydysmerkkien myynti ja toimitsijatehtävät

8. Viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille

Kalatalousalueen yleiskokouksessa tehdään vuosittain päätökset korvauksista vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä. Kalastuslain 83 § mukaan korvausten jako vesialueen omistajille perustuu vesialueeseen kohdistuvaan viehekalastuksesta aiheutuvaan viehekalastusrasitukseen, joka vahvistetaan käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Jos kalatalousalueella ei ole voimassa olevaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa, voi kalatalousalue tehdä erillisen esityksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jaon perustana olevasta viehekalastusrasituksesta.

Hanketoiminta vuonna 2019

Vuonna 2019 jatketaan ja käynnistetään hanketoimintaa ohjeena voimassa olevan käyttö- ja hoitosuunnitelman suositukset.

1. EMKR -hanke ”Koko yhteisö mukaan merimetso-ongelmaa ratkaisemaan” on käynnistetty 11.2.2018 ja se päättyy 31.12.2019. Hankkeessa ideoidaan uusia kustannustehokkaita menetelmiä uusien merimetsokolonioiden torjumiseksi poikkeusluvan mukaisella häirintäalueella ja -aikana. Kannustetaan vesilläliikkujia tarkkailuun ja ottamaan pesintähavainnoista yhteyttä kalatalousalueeseen. Viedään maanomistajan luvalla riistakameroita kohteisiin, joissa pesintäyritykset ovat ilmeisiä.

2. Käynnistetään ”Rannikkokalastuksen toimintamahdollisuuksien edistäminen” -hanke. Hankkeen tavoitteena on säilyttää ja lisätä kaupallisten kalastajien kalastusmahdollisuuksia ja lähikalan saatavuutta sekä luoda pohjaa alan kehittymiselle. Hankkeessa kehitetään ja testataan erilaisia keinoja ja välineitä, joilla pyydyksiä kokeva harmaahylje saadaan pysähtymään turvalliselle sektorille ja ampumaetäisyydelle sekä lisätään saaliin talteenottomahdollisuuksia turvallisella tavalla. Hankkeen toiminta-alue on koko Saaristomeri, yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja heidän yhteydenottojensa pohjalta. Kehitystyö keskittyy alueille, joilla harmaahylkeitä todennetusti päivystää pyydyksillä ja joissa hankkeessa testattavien välineiden kokeilu ja kehitystyö on mahdollista.

Merimetsojen häirintä 2019

Kalatalousalueella on luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa merimetson rauhoitusmääräyksiin. Tavoitteena on estää merimetsojen pesintä häirintäalueella. Lupa on voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Huomio! Häirintätoimia voidaan tehdä ainoastaan kalatalousalueen koordinoimana. Ota yhteyttä p. 0400 525 323 tai timo.saarinen@airistovelkua.fi, mikäli havaitset pesiä rakentavia tai pesänrakennustarpeiden kanssa lentäviä merimetsoja tällä alueella  ->  häirintäkartta 2019 – 2021

 

 

 

 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kalatalousalueen yleiskokous vahvistaa ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Suunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon kalakantojen käytölle ja hoidolle muun lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset, kalavarojen valtakunnalliset hoitosuunnitelmat sekä sellaiset muut kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joiden toteuttamiseen suunnitelmalla voi olla vaikutuksia. ELY-keskus hyväksyy khs:n mikäli se on kalastuslaissa säädettyjen vaatimusten mukainen, on yhteensopiva valtakunnallisesten kalavarojen hoitosuunnitelmien kanssa, yhteensopiva muiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien kanssa sekä on käsitelty alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä.  Suunnitelma tulee jättää joulukuun 2020 loppuun mennessä ELY:lle. ELY voi tämän jälkeen palauttaa suunnitelman uudelleen valmisteltavaksi, jos se ei täytyä hyväksymisen edellytyksiä.